Poszukiwanie majątku dłużnika

Poszukiwanie majątku dłużnika

Zatajanie majątku, przepisywanie posiadanych ruchomości i nieruchomości na osoby postronne, fałszywe zeznania, to nagminne praktyki dłużników biznesowych, alimentacyjnych, komorniczych. Przez to ściągalność długów jest zatrważająco niska, a niewypłacalność w wielu przypadkach pozorna.

Nasi detektywi pomagają ustalić faktycznie posiadany przez dłużnika majątek, działając zgodnie z artykułami Kodeksu Karnego:

artykuły 300-301 ustawy z dnia 6 czerwca 1997

  • Artykuł 300 § 1: Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (jeżeli czyn określony powyżej wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8). Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego powyżej następuje na wniosek pokrzywdzonego.
  • 2: Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • Artykuł 301 § 1: Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności.
  • 3: Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Chcąc ułatwić Ci działania, nasi detektywi, zgodnie z literą prawa, przeprowadzą działania mające na celu zbudowanie kompletnego wykazu majątkowego dłużnika. Na jego podstawie znacznie przyspieszysz sprawy procesowe, ułatwisz działania jednostkom rządowym i sądom.

Ponadto odpowiednio przygotujesz się do rozprawy rozwodowej, szczególnie przy podziale majątku i sprawach z orzeczeniem o winie.

Istnieje również kategoria ewidencji wypłacalności kontrahenta czy współpracownika. Na podstawie zebranych przez detektywa danych klient może sprawdzić opłacalność kontaktów ze sprawdzaną firmą.

Jakie dane przygotuje detektyw?

Wierzyciel musi posiadać szereg dowodów, aby odzyskać swoje zobowiązania majątkowe. Wśród nich najistotniejsze i przygotowane przez detektywa to:

  • wykaz ruchomości i nieruchomości dłużnika, zlokalizowane na terenie kraju, wraz z szacunkiem majątkowym wykazanym przez rzeczoznawcę majątkowego
  • spis posiadanych przez dłużnika akcji, udziałów, obligacji
  • dokumentacja zbycia i ukrycia jakiegokolwiek majątku
  • ukryte lub zaniżane źródła dochodu
  • posiadane rachunki bankowe
  • lista innych wierzytelności
Zadzwoń teraz